fbpx

ALGEMENE VOORWAARDEN GRUNIOR

Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1.  Grunior: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan klanten aanbiedt.
2.  Klant: de natuurlijke of rechtspersoon die handelt als consument of in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met Grunior.
3.  Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de klant om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
4.  Dag: kalenderdag.

Artikel 2. Algemeen
2.1  Op alle leveringen en diensten van Grunior zijn deze verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing. Door het plaatsen van een bestelling bij Grunior verklaart de klant kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met deze voorwaarden.
2.2 De overeenkomst tot koop en verkoop komt tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2.3  Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Grunior onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.
2.4  Grunior heeft geen bezoeklocatie. Alle handel, leveringen, transacties en communicatie en correspondentie zullen enkel plaatsvinden via communicatiemiddelen op afstand, waaronder post, telefoon, internet en e-mail. 

Artikel 3. Prijzen
3.1  De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.
3.2  De prijs welke wordt getoond in het winkelwagentje is de totaalprijs inclusief eventuele verzendkosten. Deze prijs wordt duidelijk getoond alvorens de klant over gaat tot betalen dan wel bevestigen van de bestelling.
3.3  Indien meerdere prijskortingen of acties van toepassing zijn op dezelfde bestelling kan er slechts aanspraak worden gemaakt op een korting, dan wel een actie. Er zal in dit geval door Grunior altijd gekozen worden voor die korting of actie die het meeste voordeel oplevert voor de klant, hetgeen aan Grunior ter beoordeling is.
3.4  Grunior zal na totstandkoming van een overeenkomst de prijzen niet verhogen, met uitzondering van prijsverhogingen als gevolg van wettelijke bepalingen. In dit geval heeft de klant het recht de overeenkomst te ontbinden.
3.5  Grunior heeft te allen tijde het recht de prijzen op het aanbod van de webshop te wijzigen. Prijswijzigingen hebben geen invloed op reeds geplaatste bestellingen die nog in behandeling zijn. Klanten kunnen geen aanspraak maken op oude, ongewijzigde prijzen, in het geval van bijvoorbeeld een na-of bijbestelling.
3.6  Indien een door Grunior uitgegeven korting, dan wel kortingscode, hetzij op papier, dan wel per e-mail, geen geldigheidsdatum vermeldt, geldt de datum zoals deze vermeld staat op de website. Indien niet is vermeld voor hoeveel artikelen de korting geldt, geldt deze altijd voor maximaal een artikel.

Artikel 4. Verzendkosten
4.1  Voor verzending van de producten brengt Grunior portokosten in rekening.
4.2  De hoogte van de portokosten worden op de website vermeld.
4.3  Afhankelijke van het aantal artikelen / volume verzendt Grunior de bestelling in een envelop of pakket. Buiten Nederland gelden andere tarieven.
4.4  Het is aan Grunior om te beoordelen welke verzendmethode wordt gebruikt. Indien een klant heeft betaald voor pakketzending en de bestelling als brievenbuspost wordt verstuurd is er geen recht op restitutie van eventueel teveel betaalde verzendkosten.

Artikel 5. Betaling
5.1  Een bestelling wordt in behandeling genomen na ontvangst van de volledige betaling, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
5.2  De beschikbare betaalmethoden worden op de website vermeld en aangeboden.
5.3  In het geval van een vooruitbetaling via bankoverschrijving dient de volledige betaling binnen 7 dagen na de besteldatum te zijn ontvangen, waarna de bestelling in behandeling zal worden genomen. Mocht Grunior de betaling na afloop van deze termijn niet hebben ontvangen, dan heeft Grunior het recht zonder overleg de bestelling te annuleren.

Artikel 6. Levering
6.1  Grunior zal bestellingen uiterlijk binnen 3 werkdagen, na ontvangst van betaling uitvoeren. Indien de klant een bestelling ontvangt op een later tijdstip dan de genoemde indicatie kunnen hieraan geen rechten worden ontleend, is er geen recht op annulering van de bestelling en geen recht op restitutie van de betaalde kosten.
6.2  Mocht om een of andere reden aanbieding bij de verzender binnen 5 werkdagen niet mogelijk zijn dan wordt de klant per e-mail in kennis gesteld van de verlengde levertermijn.
6.3  De verzender bezorgt in de regel binnen een tot enkele werkdagen, mits het afleveradres binnen Nederland is en correct is aangegeven door de klant. Verzending buiten Nederland zal langer duren. De klant is verantwoordelijk voor het opgeven van een correct adres.
6.4  Indien een artikel tijdelijk niet op voorraad is dan wordt de klant hiervan op de hoogte gebracht. Indien Grunior de bestelling binnen 5 werkdagen niet dan wel slechts gedeeltelijk kan uitvoeren, wordt de klant hiervan op de hoogte gesteld en heeft deze de mogelijkheid de bestelling kosteloos te annuleren.
6.5  Indien een bestelling na 7 dagen na verzenddatum nog niet is ontvangen door de klant dient de klant dit direct, doch uiterlijk na op de zevende dag kenbaar te maken aan Grunior.
6.6  Bestellingen die verzonden zijn als pakket of als brievenbuspakje+ kunnen worden getraceerd. Voor bestellingen die verzonden zijn als brievenbuspost geldt dat wanneer de klant niet binnen 7 dagen na verzenddatum aangeeft geen bestelling te hebben ontvangen er geen recht meer is op vergoeding, hetzij in financiele zin als in natura.
6.7  Wanneer de klant binnen 7 dagen na verzenddatum aangeeft geen bestelling per brievenbuspost te hebben ontvangen zal er een onderzoek worden ingesteld door Grunior. Bij misbruik door de klant zal er aangifte worden gedaan.
6.8  Het is niet mogelijk voor de klant om een bestelling op te halen.

Artikel 7. Retourneren/Ruilen
7.1  De klant kan de overeenkomst herroepen of een artikel ruilen via het door Grunior geplaatste standaardformulier voor herroeping, door het versturen van een email naar info@grunior.nl of op een door de klant eigen gekozen wijze.
7.2  Indien de klant de geleverde zaken terugzendt, dient de klant de zaken in een deugdelijke verpakking, met alle geleverde toebehoren en in originele staat, te retourneren. De verzendkosten van het terugzenden komen voor risico en rekening van de klant.
7.3  Indien de klant gebruik heeft gemaakt van zijn herroepingsrecht, is de klant verplicht de goederen binnen veertien kalenderdagen terug te zenden omdat de klant Grunior heeft medegedeeld dat hij de overeenkomst herroept.
7.4  Indien de klant gebruik heeft gemaakt van zijn herroepingsrecht, dan stort Grunior uiterlijk veertien kalenderdagen na de ontbinding van de overeenkomst het aankoopbedrag terug.

Artikel 8. Personalisering van het product
8.1  Alle ontwerpen op de website van Grunior zijn door ons zelf ontworpen. Wij bezitten hier dan ook de originele files van.
8.2  Het gebruik maken van onze ontwerpen is ten strengste verboden, dit kan alleen na schriftelijke goedkeuren van Grunior
8.3  Het gebruiken van onze ontwerpen zonder schriftelijke toestemming, zullen wij dan ook neerleggen bij ons juridische afdeling.
Let op: de kleuren in de afbeeldingen kunnen iets afwijken van het daadwerkelijke resultaat

Artikel 9 – Garantie
9.1  De klant dient een ontvangen bestelling direct grondig te controleren op juistheid en gebreken. In het geval van een onjuiste levering of een gebrek heeft de klant de mogelijkheid om binnen 7 dagen na ontvangst van de goederen dit via e-mail te melden aan Grunior.
9.2  In het geval van een onjuiste levering of een gebrek aan geleverde producten zal Grunior, mits de klant conform lid 1 van dit artikel tijdig voor melding heeft zorg gedragen, de goederen herstellen of vervangen. Hiertoe is het waarschijnlijk dat Grunior de klant verzoekt de ontvangen goederen eerst retour te sturen, zodat Grunior deze kan controleren.
9.3  Het recht op garantie komt voor de klant te vervallen in de volgende gevallen:
a. Wanneer de klant de kleding heeft gedragen en/of gewassen.
b. Wanneer de klant zelf heeft geprobeerd een gebrek te herstellen .
c. Wanneer er geen contact vooraf is geweest met Grunior.

Artikel 10. Overmacht
In geval van overmacht is Grunior niet gehouden tot vergoeding van de daardoor bij de klant ontstane schade, behoudens en voor zover Grunior als gevolg van de overmachtsituatie een voordeel heeft gehad dat hij bij correcte nakoming niet zou hebben gehad.

Artikel 11. Privacyverklaring
11.1 Grunior gebruikt persoonsgegevens van de klant alleen met het oog op het doel waarvoor ze zijn gegeven en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. Alle persoonsgegevens worden uitsluitend door Grunior gebruikt en zullen nooit aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij noodzakelijk voor betalingstransacties en bezorging van de bestelling. Deze gegevens worden door Grunior vertrouwelijk behandeld en niet doorgegeven aan derden die niet betrokken zijn bij de bestelling, levering en betaling.
11.2 Het is mogelijk dat een bedrijfsnaam van een klant met of zonder bedrijfslogo, zonder kennisgeving hiervan wordt vermeld op de website van Grunior, onder onderdeel referenties. Indien een klant aangeeft hier bezwaar tegen te hebben wordt de vermelding verwijderd.

Artikel 12. Geschillen en klachten
12.1 Grunior beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
12.2 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Grunior, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
12.3 Bij Grunior ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
12.4 Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
12.5 Bij klachten dient de klant zich allereerst te wenden tot Grunior. Indien de webwinkel is aangesloten bij Stichting WebwinkelKeur en bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de klant zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Controleer of deze webwinkel een lopend lidmaatschap heeft via https://www.webwinkelkeur.nl/leden/. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de klant de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel Grunior als klant stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaald dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
12.6 Een klacht schort de verplichtingen van Grunior niet op, tenzij Grunior schriftelijk anders aangeeft.
12.7 Indien een klacht gegrond wordt bevonden door Grunior, zal Grunior naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Artikel 13. Auteursrecht
Alle rechten zijn voorbehouden. Niets uit uitgaven, websites, e-mails, correspondentie of andere uitingen gedaan door Grunior mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid worden zonder schriftelijke toestemming van Grunior.

Artikel 14 – Toepasselijk Recht
Op overeenkomsten tussen Grunior en klanten waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

CONTACTGEGEVENS
GRUNIOR
Kwartaalstraat 33 1335KD Almere Nederland (géén bezoekadres!)
@:        info@grunior.nl
www:   www.grunior.nl
btw:     NL002323807B77
kvk:      73702463